សូមស្វាគមន៍ !


នៅទីនេះ មានគេហទំព័រ​ទាក់ទង​នឹង​មុខវិជ្ជា​បង្រៀន​របស់​លោកបណ្ឌិត អាឡាស្ទែរ ឃើរី (ជាភាសាខ្មែរ) សម្រាប់ភូមិវិទ្យារូប។